"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

МИСИЯ

Приоритет  в мисията на ГСАГД „Кольо Фичето“ – град Ямбол  е създаването и поддържането на съвременна иновативна  материална база – осигуряваща подходяща учебна среда, синхронизирана с новите технологии – и паралелно – обучение по специалности от професии, търсени на пазара на труда и дигитализирани с развитието на  информационно-комуникационните технологии в 21век.

Основна цел в мисията на ГСАГД „К. Фичето“ е да привлече творчески ориентираните младежи и девойки от областта и чрез специалностите от област на образование Изкуство да развие техния индивидуален потенциал и да предостави възможности за себеизява и усъвършенстване на знанията и уменията им в областта на дизайна, графиката и архитектурата.

Ще се работи активно по посока на развитие на обучение в няколко  професионални направления: Дизайн; Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти; Строителство; Електротехника и енергетика; Архитектура, урбанизъм и геодезия.

   Заложените приоритети  в мисията на гимназията са свързани с: 

  • поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем;
  • възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности;
  • адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високоотговорно поведение за участие в обществения живот;
  • усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, професионални заложби и умения;
  • осигуряване на равен достъп и подкрепа за развитие и приобщаване в системата на училищното образование на учениците като предпоставка за равноправна и пълноценна личностна реализация;

   Целта е да подготвим нашите ученици за учене през целия живот чрез предоставяне на образователен продукт, отговарящ на европейските критерии и изисквания за качество.

  Качественото образование дава възможност на младите хора да се развиват като отговорни, грижовни и активни членове на обществото. То запазва и развива таланта на всяко дете, така че да живее пълноценно, да придобива с радост нови знания и умения и да израства като самостоятелна, мислеща и социално отговорна личност.