"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

Проект BG05M20P001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

ГСАГД "Кольо Фичето" работи по проект BG05M20P001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, който е с продължителност 35 месеца,  финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент министерството на образованието и науката (МОН).  Дейностите по проекта ще се изпълняват до 31.12.2023 г. 

Целта на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес  в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са насочени към подобряване на техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда. 

 

През учебната 2021-2022 г. се проведе обучение на ученици по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ - дейност 2 . Темата на обучението беше "Усъвършенставне на дигиталните умения на учениците за работа в Школо". Учениците се запознаха с функционалностите, които предлага платформата и  възможностите за работа във виртуалната класна стая.