"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

Проект "Еразъм+, КА122-VET- Придобиване на практически знания и умения в областта на Интериорния дизайн, Компютърната графика и Архитектура"

ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА, ГРАФИКА И ДИЗАЙН „КОЛЬО ФИЧЕТО” - ЯМБОЛ  стартира учебната 2022/2023 година с реализацията на проект по програма „Еразъм+”

 

 

Проектът е финансиран по програма "Еразъм+" на Европейския съюз (ЕС), Ключова дейност 1, "Мобилност", сектор "Професионално образование иобучение".

Придобиване на практически знания и умения по Интериорен Дизайн, Компютърната графика и Архитектура”  № 2022-1-BG01-KA122-VET-000072457  е проект за мобилност в сферата на професионалното образование и обучение.  

Изпълнението му започна на 1 Ноември 2022 и ще продължи в рамките на 12 месеца, до края на Октомвки 2023.

Проектът включва  триседмичен професионален стаж за 30 ученици от специалности  „Строителство и архитектура”„Компютърната графика” и Интериорен Дизайн, от 9 до 12 клас, разделени в два потока по 15.

Стажът се планира да се проведе през месеците март и юни 2023, в Милано, Италия, в сътрудничество с италиански фирми и организации, от сферата на строителството, архитектурата, вътрешния дизайн и компютърната графика.

В резултат от реализиране на проекта, очакваме:

– учениците да увеличат професионалните си компетенции по съответните професии ( вътрешен дизайн,компютърна графика, строителство и архитектура) чрез практически опит в реална работна среда.

- учениците да увеличат социалните и личностни си умения, чрез участието им в практически стаж в чужбина.

– да се пробуди желанието на учениците за професионално развитие и продължаване на обучението.

- учениците да бъдат подкрепени за успешен преход от обучение към пазара на труда.

- да се  повиши общественото доверие към гимназията и интереса към изучаваните специалности

Видео от първата група в Милано - март 2023 година

 Втората група ученици - юни 2023 година