"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

Документи

ГРАФИК СФО II СЕСИЯ 2023-2024

ГРАФИК СФО I СЕСИЯ 2023-2024

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 2023-2024

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 2023-2024 /част 1/

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 2023-2024 /част 2/

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 2023-2028

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 2023-2024

ДНЕВЕН РЕЖИМ 2023-2024

УУП - 12 клас 2023-2024

УУП - 11 клас 2023-2024

УУП - 10 клас 2023-2024

УУП - 9 клас 2023-2024

УУП - 8 клас 2023-2024

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА VIII клас 2023-2024 учебна година

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА IХ клас 2023-2024 учебна година

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА Х клас 2023-2024 учебна година

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА ХI клас 2023-2024 учебна година

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА ХII клас 2023-2024 учебна година

ЗАПОВЕД ПЪРВА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ 2022-2023

ГРАФИК СФО II СЕСИЯ 2022-2023

ГРАФИК СФО I СЕСИЯ 2022-2023

УУП - 12 клас 2022-2023

УУП - 11 клас 2022-2023

УУП - 10 клас 2022-2023

УУП - 9 клас 2022-2023

УУП - 8 клас 2022-2023

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 2022-2023

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА 2022-2023

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 2022-2023 /част 1/

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 2022-2023 /част 2/

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 2021-2024

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ 2022-2023

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 2022-2023

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2022-2023

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 2022-2023

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА VIII клас 2022-2023 учебна година

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА IХ клас 2022-2023 учебна година

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА Х клас 2022-2023 учебна година

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА ХI клас 2022-2023 учебна година

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА ХII клас 2022-2023 учебна година

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА VIII клас 2021-2022 учебна година

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА IХ клас 2021-2022 учебна година

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА Х клас 2021-2022 учебна година

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА ХI клас 2021-2022 учебна година

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА ХII клас 2021-2022 учебна година

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 2021 - 2022 ГОДИНА

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ I УЧЕБЕН СРОК 2021-2022 ГОДИНА

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 2021-2022

УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021

СВОБОДНИ МЕСТА 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА 2021-2022

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 2021-2022

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 2021-2022

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2021-2022

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 2021-2022

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 2021-2022

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 2020-2021

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ 2021-2022

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА  УЧЕНИЦИ I СРОК 2021-2022

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ 2021-2022

ГРАФИК КЛАСНИ РАБОТИ I СРОК 2021-2022

ГРАФИК СФО I СЕСИЯ 2021-2022

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 2021-2024

ПРИЕМАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ

ИЗДАВАНЕ НА ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ ЗА ПОДАДЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС, ЕТАП ИЛИ СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ – УДОСТОВЕРЕНИЯ, СВИДЕТЕЛСТВА, ДИПЛОМИ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ И СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 Г. ЗА БДП