"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

"УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ - 2"

През учебната 2021 - 2022 година ГСАГД "К. Фичето" работи по проект BG05M2ОP001-2.015-0001 "Ученически практики". Проектът е на на обща стойност 10 553 013,00 лв. и се финансира по ОП "НОИР" 2014-2020съфинансирана от Европейският съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН). Продължителността на проекта е 29 месеца. Повече информация за проекта може да намерите ТУК