"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

Проект BG05M2OP001-2.006 УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 1

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 1“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020 (ОП НОИР)

 

Професионална гимназия по строителство и геодезия „Кольо Фичето” сключи договори, уреждащи провеждане на практическо обучение за учебната 2017/2018 година на ученици от училището при реални работни условия във фирмите: СУПЕРСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, АВС-ИНЖЕНЕРИНГ-Н ООД, ЯВЛЕНА-ЯМБОЛ ООД, ЕВРОПА ИНВЕСТ ДМ ООД, АРСТАР ООД.

 

Учениците имат възможност за придобиване на практически умения по професиите, по които се обучават в гимназията: Брокер, Строителен техник и Геодезист /технически ръководител/ - в рамките на 240 астрономически часа по утвърден график в извън учебно време.

 

При успешно проведена практика ПГСГ „Кольо Фичето” осигурява  на обучаваните гимназисти стипендия в размер на 300 лева.

 

Пребиваването на учениците в реална работна среда по съответните професионални направления на специалностите, по които се обучават, допринася за тяхното изграждане като бъдещи брокери, строителни техници и геодезисти и прави гъвкаво сътрудничеството между бизнеса и училището.

 

Стипеднията, която ще получат обучаемите, след окончателното приключване на практическото обучение е стимулираща относно желанието им за работа в реална фирма – в която биха могли да се реализират след завършване както на средното образование – с трета професионално квалификационна степен, така и след придобиване на висше образование по специалност, сходна с тази, по която се обучават в момента в ПГСГ „Кольо Фичето”.