"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

Проект "Ученически практики-фаза1"

ПРОЕКТ “УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 1”

 

Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1“ е съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

 

Общата цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение (ПОО) към нуждите на пазара на труда. Чрез мерките по тази операция ще бъдат постигнати следните резултати, така че сътрудничеството между системите на ПОО и бизнеса в България да стане по-ефективно:

Подобряване на връзките между ПОО и бизнеса;

Подобряване на практическите умения на учениците за работа в реална работна среда;

Подобряване на перспективите за успешна реализация на завършилите ПОО на пазара на труда.

Основната цел на проекта е подкрепата за практическо обучение, организация и провеждане на ученическите практики и удостоверяване на резултатите чрез допълнителни практики в реална работна среда. Очакваните резултати от проекта ще помогнат за подобряване на връзките между ПОО и бизнеса, ще допринесе и насърчи образованието в областта на инженерните, техническите и природните науки. Освен това ще бъдат подобрени перспективите за успешна реализация на завършилите ПОО на пазара на труда; ще бъдат изградени мрежи между професионалните училища и бизнеса; ще бъдат подобрени практическите умения на ученици за работа в реална работна среда, както и компютърните им умения, като основно изискване на информационното общество.

ПГСГ “Кольо Фичето” – Ямбол през учебната 2017 – 2018 година  стартира дейностите  по проекта.

20 възпитаници от 10 а, 11 а, 11 б  и 12 а клас на ПГСГ „Кольо Фичето”, подпомогнати от своите учители, както и от наставници от СУПЕРСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, ЯВЛЕНА – ЯМБОЛ ООД, АВС – Инженеринг –Н ООД, АРСТАР ООД и ЕВРОПА ИНВЕСТ ДМ  ще работят в реална среда 240 часа, надграждайки знанията, практическите умения и компетентности придобити по време на обучението си.

https://upraktiki.mon.bg/