"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

Учим и помним миналото си

Професионалната гимназия по строителство и геодезия „Кольо Фичето“ в град Ямбол продължава активно дейностите си по проект BG 05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен разтеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Учениците от три клуба по интереси – „Пътуващият брокер“, „Българска възрожденска архитектура“ и „Да съхраним българското“, изживяха неповторими емоции с посещението на старата столица Велико Търново.

 

 

Основната цел на екскурзията е запознаване с вечните шедьоври на най-известния български строител и патрон на училището Кольо Фичето. Къщата с маймунката, ханът „Хаджи Николи“, сравнен с Венециански дворец, конакът – това са неповторимите сгради на възрожденския майстор, получили световно признание и огромен туристически интерес. Самоводската чаршия, която пресъздава старите български занаяти, улиците с калдъръм, къщите с каменни дувари и чардаци, двукрилите порти, терасите към улицата с парапети от ковано желязо, дъговите мостове над река Янтра, изработени от камък и дърво, църквата „Свети Четиридесет мъченици“ са малка част от елементите на възрожденскатата градска и църковна архитектура, които впечатлиха бъдещите строителни техници и геодезисти. А за брокерите на недвижими имоти бе важно да направят анализ на външния вид и опазването на паметниците на културата, да установят, че наблюдаваните сгради са действащи по предназначение и са запазили функциите си от времето на създаването, да ги сравнят с подобни в родния ни град, както и с тези, които са видели на проведената през есента екскурзия до Несебър. Като специалисти в областта на покупко-подажбите, те оценяват решаващото значение на полаганите грижи за съхраняване на тези паметници и как това дава отражение върху евентуалната продажната цена. Очарователната среща със старопрестолния град допълни знанията на учениците за славните години на Второто българско царство, за небивалия духовен подем през епохата на Българското възраждане. 

 

 

Мисия на преподавателите в Професионалната гимназия по строителство и геодезия е да предадат опита, уменията и знанията си на своите ученици, но наред с това те възпитават у тях патриотичен дух, самочувствие и гордост, че са достойни наследници на велики прадеди.