"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

Нова възможност пред нашите брокери и геодезисти-специална покана от УАСГ

 

Специална покана до учениците от ПГСГ“Кольо Фичето“ в Ямбол изпрати проф. д-р инж.ЕЛЕНА ПЕНЕВА-Декан на Геодезически факултет в изключително  престижния  Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ).

Г-жа Пенева  уведоми  ръководството и съответно учениците от ямболската строителна гимназия ,че в УАСГ се осъществява обучение по нова за цялата страна специалност - „Устройство и управление на земи и имоти“ (УУЗИ), която се изучава единствено в Геодезически факултет на УАСГ. Тази специалност автоматично дава възможност на обучаващите се ученици  в ПГСГ“Кольо Фичето“/Ямбол  по  специалностите  „Брокер на недвижими имоти“ и „Геодезия“ да продължат обучението си  по специалностите,които изучават в момента.Поканата към ПГСГ“Кольо Фичето“ не е случайна-през миналата година   ученици от специалността „Брокер на недвижими имоти“ се изявиха и се класираха на призови места в национални икономически състезания,а относно геодезистите ,то през годините нашите ученици,които продължават да учат в  УАСГ - са спечелили  уважението на преподавателите там заради отличната си подготовка. Затова и Деканът на  Геодезическия факултет пише в поканата си:“ Ще се радваме, ако Вашите ученици станат наши студенти, за да продължат 
надграждането на знанията си в това така актуално професионално 
направление“.

    ПОВЕЧЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА:
УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕМИ И ИМОТИ
Описание на специалността
В специалността “Устройство и управление на земи и имоти” се подготвят специалисти с образователна степен “бакалавър” и професионална квалификация “бакалавър-инженер”. Те придобиват теоретични знания и практически умения по устройство на териториите, управление на земи и имоти, оценка на недвижимата собственост. Обучението се извършва само в една форма – редовна.
Структура и съдържание на обучението
Брой семестри - 8, вкл. 1 дипломен (дипломна работа)
В обучението са застъпени следните дисциплини:
Общообразователни: Финансова математика, Статистика, Приложна информатика, Екология и опазване на околната среда, Основи на правото, Икономика на пазарното стопанство, Теория на счетоводството, Социология, чужди езици (респективно български език за чужденци);
Основни по професионалното направление: Геодезия, База данни и графични системи, Географски Информационни Системи, Въведение в регулациите и вертикалното планиране, Фотограметрични технологии, Строителни конструкции и съоръжения, Строителни материали и изолации, Хидрология и хидравлика, Хидротехнически съоръжения, Хидромелиоративни системи, Водоснабдителни и Канализационни мрежи и съоръжения, Транспортни системи и съоръжения, Почвознание, Изисквания към строежите и строителните норми, Архитектура;
Основни по специалността: Териториално устройство, Кадастър, Устройство на земеделски територии, Устройство на урбанизирани територии, Основи на управлението, Маркетинг, Управление на земи, Управление на имоти, Институции и управление на собствеността, Анализ и управление на инвестиции, Управление на проекти, Използване и опазване на земята, Вещно право, Търговско и облигационно право, Принципи на оценяване, Оценка на недвижими имоти, Оценка на машини, съоръжения и оборудване, Оценка на недвижими паметници на културата, Маркетинг, Оценка на бизнеса;
Специализиращи (избираеми): Устройство на горски, нарушени и защитени територии, Основи на управлението на водните ресурси, Оценка на интелектуалната собственост, Регионална икономика
Учебни практики по: геодезия, поземлени ресурси, устройство на територията, оценка на недвижими имоти и по управление на имоти.
Академична и практическа част на обучението
Обучението се извършва в сградата на университета в центъра на София, Ректорат. Обучението се осъществява от около 70 преподаватели от Университета, от които 39 са професори и доценти, а 46 са с научната степен „доктор”.
Практическото обучение започва в над 60 лаборатории на Университета и продължава с учебни и преддипломни практики във фирми, административни структури и организации.
Геодезическият факултет разполага с лаборатории по Геодезия, Кадастър, Картография, Фотограметрия, Химия и физика на почвите.
Випускниците от специалността получават квалификация бакалавър-инженер.
Благодарение на съчетаване на познания от областта на инженерните специалности, правото, оценката и управлението на недвижимите имоти, екологията и икономиката. Практическата им реализация се осъществява в структури на:
Ø държавната, областната и общинската администрация;
Ø структури на банковата, данъчната и съдебната система;
Ø институциите и фирмите, изготвящи проекти по устройство и управление на земи и имоти, инвестиционни проекти, екологични оценки и ОВОС (оценка на въздействието върху околната среда);
Ø фондове, агенции и бюра за недвижими имоти, консултантски фирми по недвижима собственост и др.

Завършилите са напълно квалифицирани за работа в:
¨Държавната и общинската администрация;
¨Министерства и други държавни организации;
¨Съдебни органи и нотариални служби;
¨Банкова и данъчна администрация;
¨Фирми, разработващи проекти в планирането и управлението на земи и имоти;
¨Оценка на риска за околната среда;
¨Агенции за недвижими имоти, проектиране и консултантски бюра.

Предлагат се следдипломни програми в сферата на:

Устойчиво управление на земите;
qУправление на недвижими имоти;
qПространствено планиране;
qМагистърска програма
-„Управление на европейски инфраструктурни проекти“.

Лицата за контакти в УАСГ са

: § проф. д-р инж. Маргарита Мондешка, тел. 0887935143, електронна поща: mondy_fgs@uacg.bg

 § ас. д-р инж. Иванка Каменова, тел. 0899489158, електронна поща: ivkamen@abv.bg