"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

На 05.05.2023 г. се проведе планиран селекционен процес за включване в мобилност в периода 11.06.- 02.07.2023 г. по проект, финансиран по програма „Еразъм+"

На 05.05.2023 г. се проведе планиран селекционен процес - етап 2 за подбор на петнадесет ученици  от X, XI, XII клас - за включване в мобилност в периода 11.06. – 02.07.2023 г. по проект „Придобиване на практически знания и умения в областите Интериорен Дизайн, Компютърната графика и Строителство и Архитектура на практика”, № 2022-1-BG01-KA122 -VET -000072457 , финансиран по програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1, „Мобилност“, сектор „Професионално образование и обучение“.

Над двадесет ученици участваха в селекционната процедура от етап 2 - като в нейната първа част трябваше да се справят с тест по английски език - измерващ нивото на владеене на чуждия език - във втората част решаваха тест - със специални задачи конкретно по професията, по която се обучават в гимназията. Планираната селекция - изследваща нивото на владеене на английски език и придобитите професионални компетенции по специалностите  Интериорен дизайн, Компютърната графика и Строителство и архитектура протече в спокойна атмосфера и учениците демонстрираха мотивираност за включване в проектната мобилност.