"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

45 ученици от ГСАГД"Кольо Фичето" участват в "Ученически практики -2"

 

45 ученици от гимназията по архитектура и дизайн участват в проекта  BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“. Проектът е на обща стойност 10 553 013,00 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Продължителността на проекта е 29 месеца ,като дейностите стартираха на 02.12.2021 г и ще продължат до 30.06.2022г.

Основната цел на проекта е повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

В реална работна среда в авторитетни местни  фирми като „ Диана Кабел“, „ Ботро Кан“, „Дикс“ 45 ученици от ГСАГД“Кольо Фичето“ трупат безценен опит и придобиват практически знания ,които ще са им от огромна полза при израстването им като бъдещи специалисти в различни области.Практиките в различните фирми ще продължат до летните  месеци,а  финансирането на дейностите по проекта е от Европейския социален фонд (ЕСФ).