"Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

30 ученици от ГСАГД"Кольо Фичето" на триседмичен стаж в Милано по програма"Еразъм+"

   

ГИМНАЗИЯТА ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА, ГРАФИКА И ДИЗАЙН „КОЛЬО ФИЧЕТО” –  ГР. ЯМБОЛ  ще стартира учебната 2022/2023 година с реализацията на проект , финансиран по програма „Еразъм+” на Европейския съюз (ЕС), Ключова дейност 1, „Мобилност“, сектор „Професионално образование и обучение“.
 „Придобиване на практически знания и умения по Интериорен Дизайн,Компютърната графика и Архитектура”  № 2022-1-BG01-KA122-VET-000072457  е проект за мобилност в сферата на професионалното образование и обучение.  
Изпълнението му ще започне през Ноември 2022.  Проектът включва  триседмичен професионален стаж за 30 ученика от специалности  „Строителство и архитектура”, „Компютърната графика” и „Интериорен Дизайн”  и едноседмично професионално обучение за 3-ма преподавателя по професионална подготовка, от същите специалности.
Стажът и обучението се планират да се проведат през месеците юни-юли 2023, в Милано, Италия, в сътрудничество с италиански фирми и организации от сферата на строителството, архитектурата, вътрешния дизайн и компютърната графика и професионалното обучение. 
В резултат от реализиране на проекта, очакваме:
– учениците да увеличат професионалните си компетенции по съответните професии ( вътрешен дизайн,компютърна графика, строителство и архитектура) чрез практически опит в реална работна среда.
- учениците да увеличат социалните и личностни си умения, чрез участието им в практически стаж в чужбина
– да пробудим желанието на учениците за професионално развитие и продължаване на обучението
– да подкрепим учениците за успешен преход от обучение към пазара на труда
– да подготвим учителите за новостите и прилагането на Европейските стандарти в образователната ни система 
- да повишим общественото доверие към гимназията и интереса към изучаваните специалности
Повече информация за подбора на учениците, които ще могат да се включат в стажа, ще бъде предоставена при стартиране на проекта.