Facebook
ПГСА "Кольо Фичето"
Професионална гимназия по строителство и архитектура в град Ямбол

Документи

ПОКАНА-ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ОБЯВА - ТЪРГ

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

ЕТИЧЕН КОДЕКС

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯВНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ПСПЕЦИАЛИСТИ

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ - ІІ учебен срок 2019/2020г.

ЗАПОВЕД ИЗПИТНА СЕСИЯ СФО

ЗАПОВЕД ЗФО І СЕСИЯ 2019-2020 Г.

ПРИЕМАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ

ИЗДАВАНЕ НА ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ ЗА ПОДАДЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС, ЕТАП ИЛИ СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ – УДОСТОВЕРЕНИЯ, СВИДЕТЕЛСТВА, ДИПЛОМИ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ И СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА