Facebook
ГСАГД "Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

Документи

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА VIII клас 2021-2022 учебна година

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА IХ клас 2021-2022 учебна година

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА Х клас 2021-2022 учебна година

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА ХI клас 2021-2022 учебна година

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА ХII клас 2021-2022 учебна година

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ I УЧЕБЕН СРОК 2021-2022 ГОДИНА

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 2021-2022

УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021

СВОБОДНИ МЕСТА 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА 2020-2021

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 2021-2022

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 2021-2022

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2021-2022

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 2020-2021

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 2020-2021

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 2020-2021

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ 2021-2022

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА  УЧЕНИЦИ I СРОК 2020-2021

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ 2020-2021

ГРАФИК КЛАСНИ РАБОТИ I СРОК 2020-2021 

ГРАФИК СФО I СЕСИЯ 2020-2021

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

ПРИЕМАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ

ИЗДАВАНЕ НА ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ ЗА ПОДАДЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС, ЕТАП ИЛИ СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ – УДОСТОВЕРЕНИЯ, СВИДЕТЕЛСТВА, ДИПЛОМИ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ И СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 Г. ЗА БДП