Facebook
ГСАГД "Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" – фаза 1

Професионална гимназия по строителство и геодезия "Кольо Фичето" Ямбол е бенефициент по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" – фаза 1, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. В рамките на проекта в училището са създадени клубове за извънкласни дейности за ученици с обучителни затруднения и клубове за занимания по интереси, а именно:

 1. Клубове за извънкласни дейности за ученици с обучителни затруднения:
  • Български език и литература
  • Математическа мозайка
  • Информационни технологии
  • Биология и здравно образование
  • География и икономика
 2. Клубове за занимания по интереси:
  • Дизайн
  • Цветознание
  • Пътуващият брокер
  • Фитнес клуб
  • Тенис на корт
  • Арт ателие
  • Художествена гимнастика
  • Спортът е здраве
  • Да изразя себе си чрез танц