Facebook
ГСАГД "Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

"Твоят час" - Фаза І

Професионална гимназия по строителство и геодезия "Кольо Фичето" Ямбол е бенефициент по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" – фаза 1, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. В рамките на проекта в училището са създадени клубове за извънкласни дейности за ученици с обучителни затруднения и клубове за занимания по интереси, а именно:

 1. Клубове за извънкласни дейности за ученици с обучителни затруднения:
  • Български език и литература - 
  • Руски език - 
  • Английски език - 
  • Математическа мозайка - 
  • Информационни технологии - 
  • Биология и здравно образование - 
  • География и икономика - 
 2. Клубове за занимания по интереси:
  • Българска възрожденска архитектура - 
  • Да съхраним българското - 
  • Пътуващият брокер - 
  • Фитнес клуб - 
  • Арт ателие - 
  • Художествена гимнастика - 
  • Спортът е здраве - 
  • Да изразя себе си чрез танц -