Facebook
ГСАГД "Кольо Фичето"
Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн в град Ямбол

Прием

През учебната 2021-2022 година ГСАГД „Кольо Фичето” обявява следния държавен план-прием:

 

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

След завършен 7 клас

 

НОВО!!! специалност „Графичен дизайн”, STEAM професия Графичен дизайнер  НОВО!!!

/с разширено изучаване на английски език/

трета степен на професионална квалификация

 

         Балообразуване: Утрояване на точките от теста по български език и литература от НВО  и точките от теста по математика от НВО, преобразуваните в точки оценки по изобразително изкуство и информационни технологии от свидетелството за завършено основно образование.

 

  

 

 

 

специалност „Компютърна графика”, STEAM професия Компютърен график

/с разширено изучаване на английски език/

трета степен на професионална квалификация

 Балообразуване: Утрояване на точките от теста по български език и литература от НВО  и точките от теста по математика от НВО, преобразуваните в точки оценки по изобразително изкуство и информационни технологии от свидетелството за завършено основно образование.

 

  

 

 

специалност „Строителство и архитектура”, STEM професия Строителен техник

трета степен на професионална квалификация

    Балообразуване: Удвояване на точките от теста по български език и литература от НВО, удвояване на точките от теста по математика от НВО, преобразуваните в точки оценки по изобразително изкуство и информационни технологии от свидетелството за завършено основно образование.

 

 

 

специалност „Интериорен дизайн”, STEAM професия Дизайнер

/с разширено изучаване на английски език/

трета степен на професионална квалификация

 

          Балообразуване: Утрояване на точките от теста по български език и литература от НВО  и точките от теста по математика от НВО, преобразуваните в точки оценки по изобразително изкуство и информационни технологии от свидетелството за завършено основно образование.

 

 

 

 

 

Необходими документи при кандидатстване

  • Свидетелство за завършено основно образование след VІІ клас - копие. Оригинал при записване в училището в сроковете, описани в таблицата по-долу;
  • Служебна бележка за резултатите от НВО;
  • Медицинско свидетелство от личен лекар, че няма противопоказност за професията, за която се кандидатства - сканирано в pdf формат от двете страни в общ файл, при електронно подаване;
  • Заявление за участие в класиране по образец на МОН - ще Ви бъде предоставено;

Документите за І-во и ІІІ-то класиране се подават на хартиен носител в училища-гнезда. При подаване на заявлениe на хартиен носител задължително трябва да присъства родител/настойник.

Електронно подаване на документи за кандидатстване можете да извършите на интернет адрес:https://priem.mon.bg/. Входът в системата се осъществява чрез Вх. №  и код за достъп, които се предоставят в служебните бележки на учениците от основното училище.  При избор на професионална паралелка задължително се прикачва сканирано от двете страни медицинско свидетелство в общ файл /в pdf формат/. Без него желанието за професионална паралелка няма да бъде отчетено при класирането.  

Всеки кандидат има право да кандидатства в неопределен брой училища в различни населени места.

 

 

Срокове:

Съгласно Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища за учебната 2021/2022 г. след основно образоване (завършен VІІ клас)

 

класиране документи резултати записване
Първо 05-07.07.2021 до 13.07.2021 13-16.07.2021
Второ 13-16.07.2021 до 20.07.2021 20-22.07.2021
Трето 26-27.07.2021 до 29.07.2021 29-30.07.2021